Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
August 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Vyhlásenie o prístupnosti

Legislatíva


Dňom 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívny rámec nevyhnutný pre efektívnu realizáciu kľúčových opatrení na zabezpečenie národného kybernetického priestoru transpozíciou priorít a požiadaviek, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni. Zákon upravuje najmä organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, postavenie a povinnosti povinných osôb, organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov CSIRT a ich akreditáciu, systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, kontrolu a audit. Zákon rieši aj niektoré ďalšie požiadavky smernice, ako je napríklad vymedzenie medzinárodnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, plnenie notifikačných povinností, nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov, podporu výskumu a vzdelávania ako aj zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Z pohľadu zabezpečenia kybernetickej obrany Slovenskej republiky sú dôležité najmä súvisiace novely zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, zákona č. 319/2002  Z. z. o obrane Slovenskej republiky a zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.

Podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti § 27 ods. 10 Národný bezpečnostný úrad informuje Vojenské spravodajstvo o bezpečnostných incidentoch, ktoré prekročia stanovený stupeň závažnosti a o skutočnostiach, ktoré nasvedčujú, že závažný kybernetický bezpečnostný incident môže byť kybernetickým terorizmom. Povinné osoby, ktoré hlásia tento kybernetický bezpečnostný incident sú na účely zabezpečenia kybernetickej obrany povinné poskytnúť Vojenskému spravodajstvu informácie v potrebnom rozsahu.

V zmysle novely zákona č. 319/2002 z. z. o obrane Slovenskej republiky sa obrana štátu zabezpečuje aj v kybernetickom priestore prostredníctvom opatrení zameraných na riešenie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a obranu objektov osobitnej dôležitosti, ďalších dôležitých objektov a prvkov kritickej infraštruktúry pred kybernetickým napadnutím, ktoré v tejto oblasti vykonáva Vojenské spravodajstvo. V § 18 ods. 2 sa zároveň zavádza povinnosť právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie poskytnúť Vojenskému spravodajstvu súčinnosť a informácie dôležité na zabezpečenie obrany štátu v kybernetickom priestore.

Podľa novely zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti SR na území SR a v zahraničí zamerané aj na aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, pričom je oprávnené vykonávať primerané bezpečnostné opatrenia. Vojenské spravodajstvo plní úlohy na úseku obrany štátu v kybernetickom priestore a kybernetickej bezpečnosti v rozsahu ustanovenom zákonom o kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom Centra pre kybernetickú obranu SR, ktoré je osobitnou organizačnou zložkou Vojenského spravodajstva. Centrum získava, sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie kybernetickej obrany, informuje dotknuté subjekty a navrhuje vhodné opatrenia. Centrum je oprávnené požadovať od vlastníka alebo prevádzkovateľa objektov osobitnej dôležitosti, ďalších dôležitých objektov a prvkov kritickej infraštruktúry súčinnosť a informácie v rozsahu potrebnom na účely zabezpečenia kybernetickej obrany a má priamy prístup v elektronickej podobe v reálnom čase v plnom rozsahu k jednotnému informačnému systému kybernetickej bezpečnosti.

Skočiť na menu