Preskocit navigáciu

Vojenský dekanát


Pôsobnosť vojenského dekanátu


Vojenský dekanát je zložka na realizáciu duchovných potrieb vo veliteľstve, na koordináciu a riadenie duchovnej a náboženskej služby vo zväzkoch a útvaroch pozemných síl OS SR.

Vojenský dekanát veliteľstva plní tieto hlavné úlohy:

 • zabezpečuje výkon bohoslužobnej činnosti, pastoračnej starostlivosti a poradenskej služby pre príslušníkov veliteľstva a ich rodinných príslušníkov,
 • plánuje činnosť pozemných síl v duchovnej a náboženskej oblasti,
 • rozpracováva koncepčné materiály z oblasti duchovnej a náboženskej služby na podmienky pozemných síl,
 • posudzuje materiály z agendy veliteľa a predkladá návrhy a pripomienky za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
 • riadi a koordinuje činnosť duchovnej služby vo zväzkoch a útvaroch pozemných síl,
 • metodicky usmerňuje a po odbornej stránke napomáha pri spracovaní plánovacích dokumentov za oblasť duchovnej a náboženskej služby vo zväzkoch a útvaroch pozemných síl,
 • spracováva podklady k smerniciam, nariadeniam a všeobecne záväzným usmerneniam veliteľa pozemných síl za oblasť duchovnej a náboženskej služby,
 • podieľa sa na riešení krízových situácií a negatívnych javov v pôsobnosti pozemných síl, v prípade potreby spolupracuje s lekárom, psychológom a funkcionármi výchovy a kultúry,
 • spolupracuje s biskupskými úradmi, s predstaviteľmi cirkví, cirkevných inštitúcií a náboženských spoločností v regióne,
 • podieľa sa na realizácii vojensko-náboženských aktivít, ako aj udržiavaní kresťanských tradícií a zvykov,
 • aktívne sa podieľa na konaní pietnych aktov a spomienkových zhromaždení na pamätných miestach bojov a vojenských cintorínoch,
 • aktívne sa zapája do výcviku vojsk v poľných podmienkach,
 • vykonáva duchovnú podporu jednotiek pozemných síl.

Skočiť na menu


Share