Preskocit navigáciu

Právna služba


Právna služba je zložka velenia určená na poskytovanie právnych rád a odborných stanovísk veliteľovi a na požiadanie aj náčelníkom zložiek. Na čele právnej služby je právny poradca, ktorý je priamo podriadený veliteľovi PS OS SR. Právny poradca metodicky usmerňuje orgány právnej služby podriadených zväzkov a útvarov.

Právna služba plní tieto hlavné úlohy:

 • poskytuje veliteľovi právne rady a pripravuje stanoviská na čo najjednoduchšie, právne bezchybné a záujmy OS SR uprednostňujúce vyriešenie vzniknutých javov, procesov a stavov,
 • poskytuje veliteľovi právne rady a odborné stanoviská k vydávaným rozkazom, nariadeniam, osobne kontroluje písomný vojenský rozkaz veliteľa na spresnenie štátnej služby, 
 • podľa rozhodnutia veliteľa sa podieľa na právnej výchove príslušníkov pozemných síl, vyšetrovaní mimoriadnych udalostí a udalostí,
 • hlási veliteľovi zistené porušovanie právnych noriem, služobných predpisov, rozkazov a nariadení,
 • spolupracuje s hlavnými funkcionármi velenia a náčelníkmi zložiek veliteľstva a navrhuje veliteľovi opatrenia na predchádzanie mimoriadnym udalostiam, udalostiam, škodám, stratám a úrazom,
 • vedie evidenciu sťažností, oznámení a podnetov adresovaných veliteľstvu, 
 • podieľa sa na riešení podaní a sťažností doručených na veliteľstvo,
 • podieľa sa po právnej stránke na pripomienkovaní návrhov zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov,
 • poskytuje pomoc orgánom činným v trestnom konaní a súdom v trestno-právnej oblasti,
 • vedie evidenciu disciplinárnych odmien príslušníkov veliteľstva, spracováva podklady pre disciplinárne konanie v pôsobnosti veliteľa,
 • vedie evidenciu záznamov o odmenách a opatreniach zástupcov veliteľa, vedúcich organizačných zložiek, veliteľov zväzkov a podriadených útvarov,
 • vedie evidenciu riešených disciplinárnych previnení a priestupkov podľa príslušných právnych predpisov v pôsobnosti veliteľa, 
 • postupuje na posúdenie Úradu legislatívy a práva MO SR zložité právne veci s uvedením vlastného stanoviska,
 • eviduje dohody o hmotnej zodpovednosti a zodpovedá za formálne náležitosti dohôd v súlade s normatívnou úpravou,
 • zabezpečuje správu webovej aplikácie MS Share Point vo svojej pôsobnosti (upgrade, zálohovanie a mazanie údajov). 

Skočiť na menu


Share